หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ป้ายกำกับ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนและรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562