หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  • ช่องทางที่ 1 เสนอความคิดเห็นด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้เสนอหรือรับมอบอำนาจเดินทางมาเสนอความคิดเห็น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี
  • ช่องทางที่ 2 เสนอความคิดเห็นทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3745-2890
  • ช่องทางที่ 3 เสนอความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยทำหนังสือส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี
  • ช่องทางที่ 4 เสนอความคิดเห็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: local_prachin9@hotmail.com
  • ช่องทางที่ 5 เสนอความคิดเห็นผ่าน facebook: อบต.วัดโบสถ์
  • ช่องทางที่ 6 เสนอความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.watbost.go.th