หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนการทุจริตด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือรับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี
  • ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนการทุจริตทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3745-2890
  • ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนการทุจริตทางไปรษณีย์ โดยทำหนังสือส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี
  • ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนการทุจริตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: local_prachin9@hotmail.com
  • ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนการทุจริตผ่าน เพจ facebook “องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดปราจีนบุรี”
  • ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ www.watbost.go.th