หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

  • ช่องทางที่ 1 ร้องทุกข์ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือรับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี

  • ช่องทางที่ 2 ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3745-2890

  • ช่องทางที่ 3 ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ โดยทำหนังสือส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี
  • ช่องทางที่ 4 ร้องทุกข์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: local_prachin9@hotmail.com
  • ช่องทางที่ 5 ร้องทุกข์ผ่าน เพจ facebook “องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดปราจีนบุรี”
  • ช่องทางที่ 6 ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ www.watbost.go.th