หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

กองช่าง

 • thumbnail

  นางรจนา ทองอยู่

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายธนกฤต แขกพงษ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางสาวมลทิพย์ สวัสดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายชานุวัฒน์ ชัชวะโชติ

  คนงานทั่วไป