หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร โกรินทร์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร 081 - 6666595

 • thumbnail

  นางสาวสุรัญญา พึ่งสำราญ

  นักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร โกรินทร์

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสิรภัทร จันทร์สวัสดิ์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ พวงทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวรสริน ทิพมาบุตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ