หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร โกรินทร์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร 081 - 6666595

 • thumbnail

  นางสาวสุรัญญา พึ่งสำราญ

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร โกรินทร์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสิรภัทร จันทร์สวัสดิ์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวรสริน ทิพมาบุตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวนัทธมน กันภัย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้