หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์ฤทัย ถนอมศักดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 083 - 0545088

 • thumbnail

  นางสาวดาวิกา บุญนิล

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายประชา สำราญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางวรรณภา สมนาม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาววนิดา กลับน้อย

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวปรารถนา กลับน้อย

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

 • thumbnail

  นายธงไท สวัสดี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายณัฐพงศ์ กลับสมบูรณ์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล นิตนาลัย

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายประสพชัย แขกพงษ์

  ภารโรง