หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์ฤทัย ถนอมศักดิ์

  นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด)

 • thumbnail

  นางสาวดาวิกา บุญนิล

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายประชา สำราญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางวรรณภา สมนาม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวปรารถนา กลับน้อย

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

 • thumbnail

  นายณัฐพงศ์ กลับสมบูรณ์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายประสพชัย แขกพงษ์

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายธีรยุทธิ์ ไวว่อง

  คนงานทั่วไป