หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางรจนา ทองอยู่

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์ฤทัย ถนอมศักดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร โกรินทร์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางรจนา ทองอยู่

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางรจนา ทองอยู่

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม