หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์ฤทัย ถนอมศักดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เบอร์โทร 083 - 0545088

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์ฤทัย ถนอมศักดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 083 - 0545088

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร โกรินทร์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร 081 - 6666595

 • thumbnail

  นางสาวดาวิกา บุญนิล

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เบอร์โทร 081 - 5912924

 • thumbnail

  นายประชา สำราญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทร 080 - 0956871