หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นางนาริสา ฤทธิ์เจริญ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2)

 • thumbnail

  นายสมหวัง สังคะวะดี

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9)

 • thumbnail

  นายศิริชัย แก้วอุไร

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที ่1

 • thumbnail

  นายชวลิต สวัสดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายวิเชียร เปรมสุข

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายอเนก เปี่ยมจิตร

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายอำนาจ ผ่องจิตต์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายสมบัติ กินไธสง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ อั้วเถา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายเอกพัน จันทร์สวัสดิ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายชนินทร์ บุตรเนียม

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4)