หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ป้ายกำกับ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566